هيئت تحريريه

بخش فارسی سایت احساسات فرهنگی کار رسمی خود را از ماه ژوئن ۲۰۱۴ با سردبیری سید ابوالحسن مختاباد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر عرصه فرهنگ و هنر آغاز کرد که این همکاری نوامبر سال ۲۰۱۸ به پایان رسید.

SENSES CULTURAL/ Farsi
editor@sensescultural.org
www.sensesculturalfarsi.org
www.sensescultural.org
M PO Box 660606, Sacramento, CA 95866
O 8880 Cal Center Drive, STE 400, Sacramento, CA 95826